Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Matrika, katalogové listy Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ Třídní výkazy ZŠ Spisy o přijetí žáka a správní řízení včetně IVP Seznamy žáků na akce, přihlášky na akce Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků BOZP Personální a mzdová agenda Pokladní kniha, účetnictví Seznam vyučujících, suplování a podklady pro plat, docházka Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad Hospitace Spisová služba, bežná emailová komunikace, datová schránka Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek Družina: Platby družiny Kronika
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Podklapd pro další povinnosti Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Zájmové kroužky Evidence plateb družiny Školní kronika
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, vyučující, zákonní zástupci žáci školy žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy žáci Určení zaměstnanci, ČSI, zdravotní pojišťovna zaměstnanci školy Fyzické osoby s platebním stykem s MŠ zaměstnanci  zaměstnanci školy zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty Žáci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci a  pracovníci škola
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, zdravotní pojišťovna, státní občanství ZZ: jmenné, adresné, kontaktní jmenné, třída ZZ: jmenné, kontaktní jmenné, ZZ: kontaktní jmenné jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, zdravotní pojišťovna, státní občanství ZZ: jmenné, adresné, kontaktní jmenné Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty jmenné, Lékařské prohlídky, Zdravotnický průkaz: jmenné, adresné, datum narození, RČ Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, podpis, zdravotní způsobilost, osvědčení o praxi a certifikace, platový výměr jmenné Jmenné jmenné, podpisy jmenné Jmenné, adresní, kontaktní, dále dle OsÚ zveřejněných SÚ jmenné jmenné Jmenné
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci, katalogové listy - navazujícímu školskému zařízení (katalogový list) Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci, ČSI, zdravotní pojišťovna Určení zaměstnanci,externí zpracovatel Určení zaměstnanci, externní zpracovatel Určení zaměstnanci, externí zpracovatel Určení zaměstnanci, externí zpracovatel Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 10 let 45 let 10 let 5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 10 let 10 let 10 let 3 roky 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c b c c c c c c c c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   §28 zákona č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 364/2005 Sb. §8,9,10 zákona č. 74/2005 Sb. §28 zákona č. 561/2004 Sb. §28 zákona č. 561/2004 Sb. vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Není třeba vyplnit buňku. §28 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) Nařízení vlády 201/2010 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zdraví při práce §28 zákona č. 561/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád), zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 435/2004 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zdraví při práce) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) §28 zákona č. 561/2004 Sb. § 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb §
12 zákona č. 561/2004 Sb.
zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě §28 zákona č. 561/2004 Sb. §11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. §10 zákona č. 561/2004 Sb.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE