Základní škola Tymákov

Škola / O naší škole / Základní informace

Základní informace o škole

Základní škola Tymákov

je vesnická škola s pěti ročníky - třídami 1. stupně. Jsme státní školou a naším zřizovatelem je obec Tymákov, která se stará o materiální zabezpečení chodu školy a v rámci svých finančních možností pro ni dělá maximum.

Ve školním roce 2022/2023 školu navštěvuje 94 žáků ze spádových obcí Tymákova, Mokrouš a Lhůty. Součástí školy je školní družina s kapacitou 100 žáků a školní jídelna – výdejna s kapacitou 120 stravovaných.

Základní škola je umístěna v budově z r. 1860, která ale prodělala množství přestaveb, oprav a úprav a je neustále podle potřeby modernizována (výměna všech oken školy, nová střešní krytina, nová venkovní omítka). Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí nechala obec během školního roku 2015/2016 postavit na školní zahradě nový školní pavilon (vlastní náklady obce - cca 6 mil. Kč), kapacita školy se tak zvýšila z 80 na 120 dětí.

Výuka probíhá ve staré budově ve třech učebnách prvního patra, v jedné učebně v přízemí a v jedné učebně v novém pavilonu. Třídy jsou světlé, útulné, zařízené nebo postupně zařizované novým školním nábytkem a vybavené auditivní a výpočetní technikou. V každé třídě je interaktivní tabule, několik PC pro výukové programy a s připojením na internet.

Škola má dostatek funkčního vybavení – učebnice, alternativní učebnice, encyklopedie, didaktické pomůcky, počítačové výukové programy, sportovní náčiní, audiovizuální a informační techniku, kopírky, tiskárny, multifunkční zařízení a další potřeby a pomůcky umožňující efektivní vyučování.

Nemáme vlastní tělocvičnu, ale pro výuku TV a potřeby ŠD bezplatně využíváme halu KD a hřiště TJ Sokol Tymákov.

Provoz školy zajišťuje 5 pedagogických pracovnic, 3 vychovatelky školní družiny, 3 asistentky pedagoga, školnice + kuchařka školní jídelny–výdejny a uklízečka. Personální podmínky výuky jsou velmi dobré: jsme stabilní pedagogický sbor, který se neustále profesně vzdělává, je přínosem pro kvalitní fungování školy a je schopen podílet se i na dalších činnostech ve škole.

Škola má družinu, která je v provozu od 6,30 h ráno a po vyučování do 16,00 hodin. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků po vyučování a nabízí mnoho možností, jak příjemně a užitečně trávit volný čas. Vhodné střídání činností přispívá k odstranění únavy žáků z předchozí školní práce, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich potřeby a zájmy. ŠD se zaměřuje zejména na sportovní aktivity. Děti hojně pobývají venku – blízkost lesů, hájků, rybníků nabízí dostatek možností pozorování přírody a přirozeně vede děti k péči o životní prostředí. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky – pěvecký kroužek, vybíjená, fotbal. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i další rozvoj dovedností. Pěvecký kroužek s velkým úspěchem vystupuje s vánočním koledováním u kapliček v našich obcích, na závěrečné školní akademii, na akcích SRPŠ i akcích obce. 

Škola se snaží svou činností naplňovat nezastupitelnou roli kulturního a společenského prvku v životě obce, proto připravuje každoročně řadu vystoupení a akcí nejen pro rodiče svých žáků, ale i pro ostatní občany ve spádových obcích (vítání občánků, školní akademie, vystoupení pro seniory, vánoční koledování a další).

Mezi výhody naší školy patří její rodinné prostředí. Spádové obce jsou blízko sebe a obyvatelé se znají. Díky nižšímu počtu žáků ve třídě se osobně znají všichni žáci, pedagogové i pracovníci školy. Je možné přistupovat individuálně ke každému žákovi, brát ohledy na jeho potřeby, dovednosti, možnosti. Klademe důraz na rozvoj a pěstování tolerance, slušnosti, přátelských vztahů mezi dětmi a vytváření pocitu sounáležitosti se školou a obcí. Nemáme větší problémy s kázní, šikanou ani jinými patologickými jevy.

Naše škola je klidná, rodinná škola, otevřená všem dětem a rodičům.

 1. Snažíme se poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na rozvoj dovedností žáků. Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do činností, k pozitivnímu přístupu k výuce, abychom dál rozvíjeli jejich zájem o vzdělávání i v dalších ročnících 2. stupně ZŠ a v dalším životě.
 2. Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi.
 3. Zavádíme do výuky efektivní a aktivizující metody vyučování, jako je skupinové, problémové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.
 4. Stejnou péči věnujeme nadaným dětem i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde.
 5. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi.
 6. Nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale stejně podporujeme i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.
 7. Jsme schopni integrovat a věnovat se i dětem s menšími výukovými obtížemi.
 8. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, učíme je zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala.

Kalendář

<<  Květen 2024  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sdělení

 • Ředitelské volno v 2. pololetí r. 2023/2024
  Uděluji ředitelské volno na dny 27. června a 28. června 2024 z důvodu malování tříd. Školní rok 2023/2024 zakončíme ve středu 26.června rozdáním vysvědčení. V tento den už nebude ani školní družina ani jídelna.  

© 2010- 2024 Základní škola Tymákov, design FoXprofi.com